O nas

Kultura i oświata

Parafia p.w. Ofiarowania NMP

Instytucje i Organizacje

Atrakcje

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

                                                                            Górno dnia 24.09.2018 r.


                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                      Sokołów Małopolski

 

                                         WNIOSEK


Na podstawie art.3 ust.1,2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz.301 oraz  Uchwały Nr 1/09/2018 Zebrania Wiejskiego sołectwa GÓRNO z dnia 23 września 2018 r. wnoszę
o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2019 rok realizacji przedsięwzięć polegających  na :
1/ wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika  przy ul. Pańskiej na wysokości posesji   od Stanisława Kidy do Janiny Golas - 9.000.00 zł
2/ wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika  przy ul. Górki na wysokości posesji Andrzeja Szczygła i Katarzyny Smolak-Kosiek dokumentacji projektowej budowy chodnika  10.000,00 zł
3/ remont placów zabaw znajdujących się na terenie sołectwa Górno- 3000,00 zł
4/ uzupełnienie brakujących lamp oświetleniowych - 4000,00 zł
5/ zakup urządzenia podtrzymującego pracę akumulatora do pojazdu służbowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie  -1000,00 zł
6/regulacja cieków wodnych przy zbiegu ulic Kwiatowej i ul. Zagrodowej oraz przy ul. Centralnej - 5000,00 zł
7/ promocja wsi i integracja mieszkańców -12.102,00 zł, a w tym
- organizacja imprez okolicznościowych w 2018 roku ( choinka, parafiada, odpust, koncert cecyliański)
- dofinansowanie działalności zespołu ludowego w Górnie prowadzonego przez Z.Kosak -2000zł
- dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Górnie - 2000 zł
- dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Piotra Kidy w Górnie - 2000 zł
Szacowane wydatki  budżetu związane z realizacją wszystkich w/w przedsięwzięć wyniosą łącznie  44.102,00 zł  
Uzasadnienie przyjęcia realizacji   przedsięwzięć
Ad.1. 2
Wykonanie chodnika poprawi bezpieczeństwo  pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego korzystających z tych  ulic a także zapobiegnie dalszemu niszczeniu nawierzchni tych dróg
Ad.3
Remont placów zabaw poprawi bezpieczeństwo korzystających z nich osób a także poprawi estetykę i wizerunek sołectwa
Ad.4.
   Zamontowanie dodatkowego , brakującego oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa  oraz komfortu życia mieszkańców
Ad.5.
Zakup niezbędnego urzadzenia  w pojeżdzie służbowym straży pożarnej wpłynie na jej właściwe funkcjonowanie i poprawę bezpieczeństwa w zakresie ochrony p.poż.
Ad.6.
regulacja cieków wodnych zapobiegnie osuwaniu się brzegów i właściwy przepływ wód opadowych z tych ulic
Ad.7.
Wydatki te wpłyną na rozwój życia kulturalnego sołectwa a tym samym na większą jego promocję oraz integrację mieszkańców
       (Podpis sołtysa)

 

  ZEBRANIE WIEJSKIE

 

W dniu 23 września 2018 roku o godz.15.00 w Górnie w DK przy ul.

Sportowej odbędzie się Zebranie Wiejskie. Tematy zebrania:

- Fundusz Sołecki na 2019 rok,

- Nowe Prawo Łowieckie,

- Kompetencje przedstawicieli mieszkańców wsi,

-  sprawy różne i wolne wnioski

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy!

                                                                                                                                                          Sołtys

==========================================================================================

                                                                                                 

 

PODATEK (III-IVrata)

 

RĘKAW - 13 września (czwartek) w godz.9.00-10.00 ( u

Bronisławy Maziarz)

DOŁĘGA - 13 września (czwartek) godz. 18.00-19.00 ( u

Sławomira Kołodzieja)

MESZNE- 14 września (piątek) godz.15.00 - 16.30 ( u

Kazimiery Zagaji )

ZABORZE14 września (piątek) godz. 17.00-18.00 (w

świetlicy k.szkoły)

GÓRNO -CENTRUM -15września (sobota) w

 

godz.9.00-15.00(Dom Kultury - korty tenisowe)

                                                                                  SOŁTYS

==========================================================================================

  WYCIECZKA  EDUKACYJNA
W dniu 12 sierpnia 2018 r odbyła się kolejna wycieczka o charakterze edukacyjnym zorganizowana przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Piotra Kidy w Górnie. W programie tej wycieczki mieliśmy:
- udział w mszy św. w sanktuarium oo. Barnardynów w Leżajsku oraz zwiedzanie sanktuarium,
- zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Leżajsku przy ul. Górnej. wraz z grobowcem cadyka  Elimelecha
-  zwiedzanie  skansenu "Zagroda" w Markowej,
- zwiedzanie muzeum Polaków Ratujących Zydów w Markowej,
- zwiedzanie cmentarza w Markowej oraz oddanie hołdu rodzinie Ulmów pochowanej na tym cmentarzu,
- zwiedzanie synagogi w Łańcucie,
- zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Łańcucie
W wycieczce tej wzięło udział ok.50 osób z Górna , Markowizny, Krzywej Wsi a nawet z Kątów Trzebuskich . Naszym przewoźnikiem była firma KOP-TRANS" Z. Deca z Brzózy Królewskiej. W ramach tej wycieczki omówio m.in. tradycję i kulturę żydowką (tu największa zasługa przewodnika Mirosława Kędziora), relacje polsko-żydowskie, holocaust. Po ilości zadawanych pytań można było stwierdzić, że ta tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników. Znaczącym akcentem tej wycieczki była modlitwa i zapalenie  zniczy na grobie rodziny Ulmów jako wyraz szacunku dla ludzi, którzy oddali swe życie dla ratowania życia innych.
Z uwagi na udział w tej wycieczce sporej ilości osób starszego pokolenia w pełni zasadnym było zwiedzenie skansenu, który cieszył się także dużym zainteresowaniem. Ten obiekt również zwiedzaliśmy z przewodnikiem. W Łańcucie zwiedziliśmy z przewodnikiem  synagogę oraz storczykarnię znajdującą się na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Pokrótkiej przerwie na posiłek i lody wróciliśmy do domów.
Składam podziękowanie dyrektorowi GOKSiR w Sokołowie MŁP. P. Agacie Dec za pomoc i wsparcie tej wycieczki oraz Zofii Kosak z Górna za pomoc przy organizacji  tej wycieczki. Zgodnie z prośbą wyrażoną przez uczestników organizatorzy będą musieli pomyśleć nad następną wycieczką  o podobnym charakterze - na którą już teraz serdecznie zapraszam.                                                                                                                                                                   
                                                                                 Krawiec Andrzej                                    

    ZAPROSZENIE 

 Zapraszam wsystkich chętnych na wycieczkę autokarową w dniu 12.08.2018 r. W programie wycieczki:
- msza św. w klasztorze w Leżajsku i zwiedzanie klaszoru,
- zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Leżajsku ,
- zwiedzanie muzeum i skansenu w Markowej oraz grobu rodziny Ulmów,
- zwiedzanie synagogi w Łańcucie

Zgłoszenia do 10 sierpnia    

                                                                                  SOŁTYS

 

 

W dniu 12 maja 2018 r. ( sobota) w godz. 9.00 - 12.00 będę zbierał podatek z całego Górna ( raty II-IV) + spółka wodna. Można również zgłosić wszelkie uwagi, wnioski, propozycje.

Dom Kultury przy ul.Centralnej ( korty tenisowe)

                                                                                                                                                      SOŁTYS

==============================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

                  UCHWAŁA Nr 1/02/2018
                           Zebrania Wiejskiego w Górnie
                              z dnia 18.03.2018 r


w sprawie : modernizacji drogi gminnej nr 765 w Górnie, która łączy ul. Górki z drogą powiatową do Łowiska.

Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 ( Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1591 z pózniejszymi zmianami )
Zebranie Wiejskie w sołectwie Górno postanawia, co następuje:
                                                        &.1.

]Mieszkańcy Górna wyrażają wolę  przeprowadzenia modernizacji drogi gminnej nr 765 położonej w Górnie poprzez:
–    jej poszerzenie, wytyczając pas drogowy o szerokości 12 metrów, zawierający jezdnię, rowy i pobocza z obydwu stron,
–    przekopanie rowów z obydwu stron pasa drogowego,
–    wstawienie przepustów z rur strukturalnych o średnicy Fi 300 mm,
–     utwardzenie jezdni kamieniem ( tłuczniem)
 
                                                  

                                              &.2.

na wykonanie dokumentacji geodezyjnej tej drogi przeznacza się środki w kwocie 1200,- zł pozostałe w Funduszu Sołeckim Górna na 2018 r . a planowane pierwotnie na wykonanie dokumentacji geodezyjnej drogi gminnej łączącej ul. Centralną z ul. Górki w Górnie 

                                              &.3.                       
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

==============================================================================================

Sołtys z Radą Sołecką Górna zapraszają na Zebranie Wiejskie

w dniu 18 marca 2018 r.( niedziela) o godz.14.00 w WOKSiR w Górnie przy ul.Sportowej 1 ( na stadionie).

Tematy Zebrania:

 - tworzenie i modernizacja infrastruktury Górna

- budownictwo mieszkaniowe w Górnie

-- fundusz przeciwalkoholowy

- sprawy różne i wolne wnioski

 

 

PODATEK (I-IVrata) +spółka wodna

 

RĘKAW - 15 marca (czwartek) godz.9.00-10.00 ( u Bronisławy

Maziarz)

DOŁĘGA - 15 marca (czwartek) godz. 14.00-15.30 ( u

Sławomira Kołodzieja)

 

MESZNE- 16 marzec (piątek) godz.15.00 - 16.30 ( u Kazimiery

Zagaji )

 

ZABORZE16 marzec (piątek) godz. 17.00-18.30 (w świetlicy

k.szkoły)

GÓRNO -CENTRUM - 17marca (sobota)

 

godz.9.00-15.00(Dom Kultury - korty tenisowe)

 

                                                                             SOŁTYS

KOŁO KULTURALNO-OŚWIATOWE


im. PIOTRA KIDY GÓRNIE


Cele działalności Koła:
1/ utworzenie zespołu teatralnego, kolędowego,
 dożynkowego, animatorskiego
2/ organizowanie wystaw, galerii prac okolicznych artystów ( obrazy, rzezby, hafty, fotografie, stroiki świąteczne i inn.)
3/ wykłady, prelekcje ciekawych osób ze świata kultury, sztuki i inn.
4/ organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, integracyjnych
5/ wspólne biesiadowanie ( ognisko, grill),
6/ turystyka ( organizowanie tanich, ciekawych wycieczek połączonych z edukacją geograficzną, przyrodniczą, historyczną)
7/ wyszukiwanie, wspieranie i promowanie osób utalentowanych


          Kontakt z sołtysem Górna tel. 692-972-118, 177728467


                                                   Z A P R A S Z A M Y !!!

 

 

Obwieszczenie2

W powyższym obwieszczeniu znajduje się istotny błąd, który po moich interwencjach został sprostowany, przez Urząd Gminy a mienowicie " obejmuje fragmentów terenów Górna " a nie Wólki Sokołowskiej .

                                                                                                                                                                               Sołtys

                                                                                                                                                               

Konsultacje1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SOŁTYS Z RADĄ SOŁECKĄ GÓRNA ZAPRASZAJĄ NA:

 

ZABAWĘ CHOINKOWĄ DLA DZIECI 14 stycznia 2018 roku o

15.00 w WOKSiR w GÓRNIE

 

Zapisy u Sołtysa do dnia 11.01.2018 r.

 

tel. 177728-467, 608-892-773

mik

szkola

UchwalaRadWniosek

 

ZarzadDrog2

W dniu 15 listopada 2017 r. w godz. 9.00 -12.00 (środa) będę zbierał podatek (IV rata + zaległe). Można również zgłosić wszelkie wnioski i uwagi - DomKultury przy ul. Centralnej ( korty tenisowe)

                                                                               SOŁTYS p>

 

 ZEBRANIE WIEJSKIE

 

W dniu 24 września 2017 r. o godz.14.3o w WOKSIR w GÓRNIE (stadion) odbędzie się Zebranie Wiejskie. Tematy:

-Fundusz Sołecki Górna na 2o18 rok,

- zagospodarowanie działki nr 3136/3 przy zalewie "Niedzwiadek"

- uwagi, wnioski, zapytania

- inne ciekawe tematy

                                                                                                                            Z A P R A S Z A M !  -SOŁTYS

 ------------------------------------------------------------------------------

PODATEK (III-IVrata)

 

RĘKAW - 14 września (czwartek) godz.9.00-10.00 ( u Bronisławy

Maziarz)

DOŁĘGA

- 14 września (czwartek) godz. 14.00-15.00 ( u Sławomira Kołodzieja)

 

MESZNE- 15 września( piątek) godz.15.00 - 16.30 ( u Kazimiery Zagaji

)

ZABORZE15 września (piątek) godz. 17.00-18.3(w świetlicy)

 

GÓRNO -CENTRUM - 16 września

 

(sobota) godz.9.00-14.00(Dom Kultury)

------------------------------------------------------------------------------

 

                                 Z A P R O S Z E N I E

Rada Sołecka Górna zaprasza wszystkich na zabawę odpustową w Górnie.

Miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1

Termin: 16.07.2017 r. godz.17.00

w programie:

-muzyka (Cebula Band),

-taniec.

-piwo,

-kiełbaski z grilla,

-lody,

-napoje,

-popcorn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzień matki foto

Najserdeczniejsze życzenia Od Sołtysa i Rady Sołeckiej w Górnie

 

 

Informuję, że trwają zapisy uczestników Biegu im. P.Kidy, który odbędzie się w ramach PARAFIADY 2017. Dla uczestników przewidziano wiele atrakcyjnych nagród. Nie ma ograniczeń wiekowych!!!. Szczegóły w Regulaminie biegu.Zachęcamy do udziału.

 

REGULAMIN Biegu im. Piotra Kidy” 

I. CEl

- Popularyzacja biegu jako formy rekreacji ruchowej i zdrowego stylu życia

- Promocja Parafiady i wsi Górno

 

           (                                                                                           Znalezione obrazy dla zapytania piotr kida   

                                                                       (1940 -2009)

 

                                                              PIOTR KIDA – artysta rzeźbiarz

                   Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim, następnie Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale rzeźby pod kierunkiem prof. Jerzego Bandury.

                     Po studiach pracował jako nauczyciel w Liceum Technik Plastycznych w Sędziszowie Młp., potem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
i w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Rzeszowie.

                     Od 1966r był członkiem Związku Artystów Plastyków.
                     Autor pomników m.in.: repliki Tadeusza Kościuszki (Rynek Główny) i Juliusza Słowackiego (Park im. Solidarności przy ul.Dąbrowskiego) w Rzeszowie, NKWD Żołnierzy AK w Turzy koło Sokołowa, Żołnierzy Września 1939r w Jeżowem koło Rudnika, 400-lecia parafii Górnie, a także monumentalnych rzeźb sakralnych m.in.: w Boguchwale, Piwodzie i Zgodzie koło Jarosławia oraz Górnie koło Sokołowa.
                     W swoim dorobku artystycznym także ma kameralne prace rzeźbiarskie i płaskorzeźby poświęcone tematyce sakralnej.

                     Był twórcą wielu tablic pamiątkowych i popiersi.

                     Piotr Kida uznany rzeźbiarz z równą pasją malował. Pod jego pędzlem powstały nastrojowe, impresyjne obrazy o charakterze pejzażowym, znamionujące urodzonego kolorystę.

                     W swoim dorobku miał wiele wystaw zbiorowych z zakresu rzeźby i malarstwa, jak też ponad 20 wystaw indywidualnych. Prace jego znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą, jak również w różnych firmach i instytucjach państwowych regionu Podkarpacia.

                     Wydane foldery z wystaw oraz twórczości dopełniają cały dorobek.Był wielokrotnie honorowany i odznaczany.
                     Przez wkład artystyczny Piotr Kida dopisał swe nazwisko do listy artystów Rzeszowa.

                                                                                                                                                                                                     

                                             

II. ORGANIZATORZY

 • Sołtys wsi i Rada Sołecka w Górnie

 • Proboszcz Parafii Ofiarowania N.M.P. w Górnie

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Sokołów Młp.

 • Zespół Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Górnie

III. TERMIN I MIEJSCE

18.06.2017r., godz. 16.00 /niedziela/ Górno

Start i meta – Stadion sportowy w Górnie

Zgłoszenia w sekretariacie ZS im. ks M. Lachora oraz w dniu startu od godz. 14.30 do godziny 15.45.

IV. TRASA

Program zawodów:

1. Bieg Główny 3,2 km, kategorie: C+D i E+F oraz 1600m dla kategorii A+B (nawierzchnia asfaltowa, przełaj).

2. Uroczyste zakończenie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

1. Podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

2. Dokonają terminowego zgłoszenia.

3. Mają ukończone 18 lat (do 18 lat za pisemną zgodą rodziców).

VI. KATEGORIE WIEKOWE

Mężczyźni Kobiety  

kat. A

kat. C

kat. E

 

2004- 2006

2001- 2003

2000 i starsi

 

kat. B

kat. D

kat. F

 

VII. NAGRODY

 1. Zawodnicy w poszczególnych kategoriach Biegu Głównego, otrzymują

za miejsce I - statuetkę i dyplom,

 1. Za miejsca II, III i IV okolicznościowe dyplomy.

 2. W każdej kategorii wiekowej (A+B, C+D, E+F) zostanie rozlosowana
  nagroda ks. Proboszcza Parafii Górno w wysokości 100 zł.

Nagrody dodatkowe:

- dla uczestnika każdej kategorii wiekowej- 100zł , ufundowana przez Pana Posła Mieczysława Miazgę,

- wygrana biegu w kategorii open- 100zł, ufundowana przez Pana Mieczysława Kobiernika,

- dla najmłodszego uczestnika- 100zł, ufundowana przez Panią Beatę Szot,

- dla „Szczęściarza” spośród wszystkich uczestników- 100zł, ufundowana przez

Pana Mateusza Tupaja.

- " Dla Wytrwałych" ufundowana przez sołtysa Andrzeja Krawca

Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagrody jest ukończenie biegu.

VIII. SPRAWY OGÓLNE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, wodę mineralną dla uczestników Biegu.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie podanie oficjalnej klasyfikacji końcowej po 30 min od ukończenia Biegu przez ostatniego zawodnika.

 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów Biegu.

 5. Regulamin Biegu oraz komunikat końcowy będą dostępne na stronach:

www.szkolagorno.eu

www.parafiagorno.pl

www.sp2gorno.wist.com.pl

IX. ZGŁOSZENIA

 1. Uczniowie ZS w Górnie zapisywani są na listę na podstawie oświadczenia rodziców.

 2. E-Mailowo do ZS w Górnie:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. W sekretariacie zawodów w dniu startu w godz. 14.45 – 15.45

 2. W sekretariatach szkół:

ZS Górno tel.17-7728-559

SP Górno Zaborze tel.17-7728-652

Organizatorzy

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 13 maja (sobota) w godz.8.00-11.00 sołtys będzie pełnił dyżur w

 

Domu Kultury ( przy kortach). Można będzie  zapłacić bieżący i zaległy

 

podatek,zgłosićuwagi oraz załatwić wszelkie inne sprawy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA WODNA !
 
RĘKAW - 9 marca ( czwartek ) godz.9.00-11.00 ( u Bronisławy Maziarz)
 
DOŁĘGA - 9 marca( czwartek) godz. 12.00-14.00 ( u Sławomira Kołodzieja)
 
MESZNE - 10 marca ( piątek) godz.13.00 - 14.30 ( u K. Zagaji )
 
ZABORZE - 10 marca (piątek) godz. 15.00-16.30 (w świetlicy k.szkoły)
 
GÓRNO -CENTRUM   - 11 marca ( sobota) godz.9.00-15.00     (Dom Kultury
                                                       13 marca ( poniedziałek) godz. 9.00-12.00   przy kortach)
=============================================================================================
 

 

                                ZEBRANIE  WIEJSKIE

 

 W dniu 26 lutego 2017 r.( niedziela) o godz. 14.00 w Domu Kultury przy ul. Sportowej w Górnie (stadion) odbędzie się Zebranie Wiejskie z

następującym porządkiem obrad:

- Podsumowanie I połowy kadencji sołtysa i Rady Sołeckiej Górna,

- Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej,

-  sprawy różne, zapytania, uwagi, wnioski

                                                                                                                                           Zapraszamy!

                                                                                                                                                                  

================================================================================================

W dniu 22 stycznia 2017 roku godz.15.00 w Domu Kultury Sportu i Rekreacji w Górnie odbędzie się zabawa choinkowa dla dzieci.

W programie:

- paczki od Św. Mikołaja,

- występ zespołu tanecznego z Zesp.Szk. w Górnie - Nie aktualne!!!

- zabawa z clownami

-- muzyka, tańce,

 -przekąski

 

https://ps5konskie.edupage.org/files/mikolaj.gifkoszt.10 zł/osob.

Organizator: Sołtys z Radą Sołecką Górna

Zapisy i informacje pod numerem telefonu: (17) 7728-467

Impreza dostępna także dla dzieci z poza Górna !   Z A P R A S Z A M Y !!!

================================================================================================                                        

       ZEBRANIE  WIEJSKIE

W dniu 11 grudnia 2016 r. o godz.15.00 w Domu Kultury na stadionie odbędzie Zebranie Wiejskie mieszkańców Górna. Głównym tematem spotkania będzie sprawa sprzedaży przez Gminę Sokołów Młp. terenów wokół zalewu "Niedżwiadek" na Dołędze. Ponadto wszelkie inne sprawy,zapytania i wnioski.

                                                                                                                            S O Ł T Y S

Na zebraniu  w Górnie w dniu 11-12-2016 roku mieszkańcy podjęli uchwałę, że pastwisko w Górnie przy ul. Dołęga należy przeznaczyć do sprzedaży na cele budownictwa mieszkalno-usługowego, dzieląc go wcześniej na działki o powierzchni  około 10 do 15 arów a teren od granicy lasku do zalewu pozostawić jako teren rekreacyjny. Uzyskane środki ze sprzedaży przeznaczyć na remont drogi gminnej od Dołęgi do kościoła w Wólce Niedźwiedzkiej wraz z chodnikiem

 

                                                         UCHWAŁA Nr 1/12/2016

                              Zebrania Wiejskiego w Górnie

                                  z dnia 11.02.2016 r

 

w sprawie : przeznaczenia terenu pastwiska przy ul. Dołęga w Górnie oznaczonego w ewid. gruntów jako działka nr 2136/3 , będącej własnością Gminy Sokołów Małopolski.

                                                           &.1.

Mieszkańcy Górna wyrażają wolę zagospodarowania tego terenu poprzez podział tej nieruchomości na działki i ich sprzedaży na cele mieszkalno-usługowe, a środki uzyskane z tej sprzedaży przeznaczyć na remont drogi gminnej od Dołęgi do kościoła w Wólce Niedźwiedzkiej wraz z chodnikiem

                                                                                                     &.2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

 

                                                           Przewodniczący Zebrania Wiejskiego;

                                                                      Andrzej Krawiec

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 13 listopada  (niedziela), bezpośrednio po

sumie, sołtys będzie pełnił dyżur w Domu Kultury (

przy kortach). Można będzie zapłacić bieżący i

zaległy podatek, zgłosić uwagi oraz załatwić wszelkie

inne sprawy.

 

 SOŁECTWO  GÓRNO
GMINA SOKOŁÓW MŁP.
                                                                              BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                                                                               SOKOŁÓW  MAŁOPOLSKI


                WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU  SOŁECKIEGO


Na podstawie art.3 ust.1,2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim (Dz.U.2014, poz.301 oraz Uchwały nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego sołectwa GÓRNO z dnia 25.09.2016 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji przedsięwzięć  do wykonania w ramach w/w funduszu na 2017 rok polegających na:
1/ wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy kuchni na obiekcie WOKSiR w Górnie przy ul. Sportowej 1,
Szacowane wydatki - 15.000,00 zł
2/ wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Sanatoryjnej
Szacowane wydatki - 5000,00 zł
3/ remont świetlicy MOKSiR przy ul. Zaborze
Szacowane wydatki - 8304,79 zł
4/ wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul.Górki przez posesję Waldemara  Witkosia
Szacowane wydatki - 3000,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie : 31.304,79 zł ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta cztery zł i 79/100)
                                Uzasadnienie realizacji w/w przedsięwzięć


Ad.1. Rozbudowa kuchni przy budynku WOKSiR w Górnie pozwoli na efektywniejsze organizowanie wszelkich imprez okolicznościowych i na komfort ich organizatorów,
Ad.2. Wykonanie chodnika poprawi bezpieczeństwo  pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego przy tej ulicy,
Ad.3. Remont świetlicy poprawi komfort zajęć kulturalnych i edukacyjnych na tym obiekcie oraz przyczyni się do promocji Górna,
Ad.4.  Odprowadzenie wód opadowych przyczyni się do poprawy warunków zycia mieszkańców oraz do utrzymania właściwego stanu nawierzchni ul.Górki i ul. Centralnej

                                                                                                                                                       SOŁTYS

===============================================================================================

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

W dniu 25 września 2016r o godz.14.00 w WOKSiR w Górnie (stadion) odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Tematy:

- podział środków z Funduszu Sołeckiego na 2017 rok,

- ochrona środowiska,

-tematy różne (wolne wnioski, zapytania)

----------------------------------------------------------------------- 

        

       

                                   Z A P R O S Z E N I E

 

 

Sołtys z Radą Sołecką Górna zapraszają wszystkich na zabawę odpustową w Górnie.

Miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1

Termin: 17.07.2016 r. godz.16.00

w programie: muzyka, taniec. piwo, kiełbaski z grilla, lody, napoje, popcorn

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  OG Ł O S Z E N I E

W dniu 5 czerwca 2016 r. (niedziela)  na terenie WOKSiR w Górnie przy ul.Sportowej odbędzie się XVI PARAFIADA połączona z DNIEM DZIECKA.
W ramach tej imprezy przewidziano  m.in. bieg im. Piotra Kidy. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziano atrakcyjne nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Proboszcza ks. Jana Liba i Posła Mieczysława Miazgę oraz MGOKSiR w Sokołowie Młp.
Wszyscy chętni do udziału w tym biegu proszeni są o kontakt z sekretariatem Zespołu Szkół w Górnie.
Ponadto prosimy wszystkich chętnych ( firmy i osoby prywatne) do wsparcia tej tradycyjnej parafialnej imprezy w dowolnej formie. Każda z osób zaangażowana w organizację tej imprezy zostanie w odpowiedni sposób uhonorowana.


                                                      Organizatorzy
                      kont.tel. (17)7728-467, 692-972-118

 

 

Dziękujemy:

-Proboszczowi parafii Górno Ks. Janowi Libowi,

-Posłowi Mieczysławowi Miazdze,

-Zakładowi Mięsnemu „Smak – Górno”,

     firmie „BETMAR” Marka Miazgi,

 • MGOKSiR w Sokołowie MŁP.
 • firmie TT „Bruk” T.Tupaja,

 • firmie „Styrobud” B.Radomskiego,

 • Elżbiecie i Dariuszowi Zdebiom sklep „Rolnik”

 • Katarzynie i Pawłowi Kosiek bar „MIX”,

 • Halinie i Andrzejowi Krawiec,

 • Irenie i Andrzejowi Kuryś, sklep spoż.-przemysłowy „Ptyś”

 • Bożenie Sądej Cukiernia „Galaxy”

 • Janowi Partyce zakład stolarski,

 • Annie i Pawłowi Pielom firma „Bud-Pol”

 • Józefowi Ziemiańskiemu , firma „Centrolas”,

 • Jackowi Dziadoszowi "Nasz Sklep"
 • Józefowi Krudyszowi

 • Elżbiecie Wisz, firma „El-Petro”,

 • Zbigniewowi Watrasowi firma "Happy Cars"
 • Jackowi Matule firma „Mat-Bruk”,

 • Bogusławie Tupaj Piekarnia „Zuza”,

 • Zygmuntowi Krawczykowi sklep „Słoneczko”,

 • Mieczysławowi Kobiernikowi, sklep “ABC

 Dodatkowe podziękowanie dla P. Beaty Szot (sekretarz UMiG Sokołów MŁP.) za ufundowanie prywatnej nagrody pieniężnej dla najmłodszego uczestnika biegu im.P.Kidy


                              REGULAMIN
                        „Biegu im. Piotra Kidy”
I. CELPopularyzacja biegu jako formy rekreacji ruchowej.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Promocja Parafiady i wsi Górno.II. ORGANIZATORZY: Sołtys wsi i Rada Sołecka w Górnie
Proboszcz Parafii Ofiarowania N.M.P. w Górnie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Sokołów Młp.
Zespół Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie
OSP w Górnie
III. TERMIN I MIEJSCE:05.06.2016 r., godz. 16.00 /niedziela/ Górno Start i meta – Stadion sportowy w Górnie
Zgłoszenia w sekretariacie ZS im. ks M. Lachora oraz w dniu startu od godz. 14.30 do godziny 15.45.
IV. TRASA
Program zawodów:
1.Bieg Główny 3,3 km (nawierzchnia asfaltowa, przełaj).
2.Uroczyste zakończenie.
V. WARUNKI UCZESTNICTWAW Biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:
1. Podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
2. Dokonają terminowego zgłoszenia.
3. Mają ukończone 18 lat (do 18 lat za pisemną zgodą rodziców).
VI. KATEGORIE WIEKOWE

Mężczyźni    Kobiety       
kat. A
kat. B
kat. C
    2003-2005
2000-2002
1999 i starsi
      
 
   kat. D
   kat. E
   kat. F
   
   
    2003-2005
2000-2002
1999 i starsi
    
VII. NAGRODYZawodnicy w poszczególnych kategoriach Biegu Głównego, otrzymują
za miejsce I -  statuetkę i dyplom,
Za miejsca II, III i IV okolicznościowe dyplomy.
W każdej kategorii wiekowej (A+D, B+E, C+F) zostanie rozlosowana
Nagroda ks. Proboszcza Parafii Górno w wysokości 100 zł.
W tym roku została ufundowana dodatkowa nagroda przez
Pana Posła Mieczysława Miazgę w wysokości 100 zł dla każdej kat. wiekowej.
Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagrody jest ukończenie biegu.
VIII. SPRAWY OGÓLNEBieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, wodę mineralną dla uczestników Biegu.
Organizatorzy zastrzegają sobie podanie oficjalnej klasyfikacji końcowej po 30 min  od ukończenia Biegu przez ostatniego zawodnika.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów Biegu.
Regulamin Biegu oraz komunikat końcowy będą dostępne na stronach:
www.szkolagorno.eu
www.parafiagorno.pl  
www.sp2gorno.wist.com.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


IX. ZGŁOSZENIA

Uczniowie ZS w Górnie zapisywani są na listę na podstawie oświadczenia rodziców.
Mailowo do ZS w Górnie:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W sekretariacie zawodów w dniu startu w godz. 15.00 – 15.45
W sekretariatach szkół:
ZS Górno tel.17-7728-559
SP Górno Zaborze tel.17-7728-652

OŚWIADCZENIEDla osoby niepełnoletniej do udziału w Biegu im. Piotra Kidy XVI Parafiady w Górnie.
Organizator: Parafia Górno, Sołtys i Rada Sołecka wsi Górno, MGOKSiR w Sokołowie Młp.
Termin i miejsce: 05.06.2016r. godz.16.00 Górno.
Start i meta: Stadion sportowy w Górnie.Imię: ………………………..……………...… Nazwisko: ……………………….……...….…PESEL dziecka: ………………………… …..… Adres: …………...……………..…………...Numer telefonu: ……………………………. Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych oraz udział naszego podopiecznego
w Biegu. Jednocześnie oświadczamy, że stan zdrowia osoby niepełnoletniej za którą bierzemy pełną odpowiedzialność, pozwala na udział w Biegu.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu oraz jesteśmy świadomi jego postanowień i w pełni je akceptujemy. …………………………………………………………………………………………………
Data, podpis, seria i nr dowodu osobistego /PESEL rodzica/ opiekuna…………………………………………………………………………………………………
Data, podpis, seria i nr dowodu osobistego /PESEL rodzica/ opiekuna
OŚWIADCZENIE Dla osoby niepełnoletniej do udziału w Biegu im. Piotra Kidy XVI Parafiady w Górnie.
Organizator: Parafia Górno, Sołtys i Rada Sołecka wsi Górno, MGOKSiR w Sokołowie Młp.
Termin i miejsce: 05.06.2016r. godz.16.00 Górno.
Start i meta: Stadion sportowy w Górnie.
Imię: ………………………..……………...… Nazwisko: ……………………….……...….…PESEL dziecka: ………………………… …..… Adres: …………...……………..…………...Numer telefonu: ……………………………. Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych oraz udział naszego podopiecznego
w Biegu. Jednocześnie oświadczamy, że stan zdrowia osoby niepełnoletniej za którą bierzemy pełną odpowiedzialność, pozwala na udział w Biegu.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu oraz jesteśmy świadomi jego postanowień i w pełni je akceptujemy. …………………………………………………………………………………………………
Data, podpis, seria i nr dowodu osobistego /PESEL rodzica/ opiekuna…………………………………………………………………………………………………
Data, podpis, seria i nr dowodu osobistego /PESEL rodzica/ opiekuna
OŚWIADCZENIEDla osoby pełnoletniej do udziału w Biegu im. Piotra Kidy XVI Parafiady w Górnie.
Organizator: Parafia Górno, Sołtys i Rada Sołecka wsi Górno, MGOKSiR w Sokołowie Młp.
Termin i miejsce: 05.06.2016r. godz.16.00 Górno.
Start i meta: Stadion sportowy w Górnie.
Imię: ………………………..……………...… Nazwisko: ……………………….……...….…Adres: …………...……………..…………... Numer telefonu: …………………………….
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych przez MGOKSiR w Sokołowie Młp.
Oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych oraz biorę na siebie pełną odpowiedzialność
za udział w Biegu, nie będę miał roszczeń do Organizatora w przypadku zaistnienia wypadku z mojej winy. …………………………………………………………………………………………………
Data, podpis, seria i nr dowodu osobistego /PESEL / OŚWIADCZENIEDla osoby pełnoletniej do udziału w Biegu im. Piotra Kidy XVI Parafiady w Górnie.
Organizator: Parafia Górno, Sołtys i Rada Sołecka wsi Górno, MGOKSiR w Sokołowie Młp.
Termin i miejsce: 05.06.2016r. godz.16.00 Górno.
Start i meta: Stadion sportowy w Górnie.
Imię: ………………………..……………...… Nazwisko: ……………………….……...….…Adres: …………...……………..…………... Numer telefonu: …………………………….
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych przez MGOKSiR w Sokołowie Młp.
Oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych oraz biorę na siebie pełną odpowiedzialność
za udział w Biegu, nie będę miał roszczeń do Organizatora w przypadku zaistnienia wypadku z mojej winy. …………………………………………………………………………………………………
Data, podpis, seria i nr dowodu osobistego /PESEL /

 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  .                   

 

LAS

 

PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA WODNA !
 
RĘKAW - 10 marca ( czwartek ) godz.9.00-11.00 ( u Bronisławy Maziarz)
 
DOŁĘGA - 10 marca( czwartek) godz. 12.00-14.00 ( u Sławomira Kołodzieja)
 
MESZNE - 11 marca ( piątek) godz.13.00 - 14.30 ( u K. Zagaji )
 
ZABORZE - 11 marca (piątek) godz. 11.00-12.30 (w świetlicy k.szkoły)
 
GÓRNO -CENTRUM   - 12 marca ( sobota) godz.9.00-15.00     (Dom Kultury
                                                       14 marca ( poniedziałek) godz. 9.00-12.00   przy kortach)
 
============================================================================================
 
        
              Imprezy w Górnie!!!
 
I. W dniu 31 grudnia 2015 r. o godz.19.00 w WOKSiR w Górnie przy ul.Sportowej (stadion) odbędzie się Zabawasylwester Sylwestrowa. Organizatorem jest Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Górnie. Zapisy pod nr: tel.(17)7728-604,730-426-121, 726-543-245.
 
 
 
II. W dniu 10 stycznia 2016 r. o godz. 14.00 w WOKSiR w Górnie przy ul.Sportowej (stadion) odbędzie się Zabawa Choinkowa z udziałem Św. Mikołaja dla dzieci z Górna ( do VI klasy Szkoły Podstawowej). Organizatorem oraz sponsorem tej imprezy jest Rada Sołecka Górna. Dla dzieci w.mikoajprzewidziano prezenty od Św. Mikołaja , nagrody, poczęstunek oraz zabawę przy odpowiedniej muzyce. Zapisy pod nr tel. (17) 7728-467, 608-892-773, 692-972-118.
 
 
 
 
 
Zgodnie z ogłoszeniem w dn.08.11.2015r. odbyło się kolejne (trzecie w tym roku) Zebranie mieszkańców Górna. Również to spotkanie zgromadziło bardzo dużo osób. Najwięcej emocji wzbudziła sprawa scalania gruntów na terenie Górna. Po bardzo burzliwej dyskusji mieszkańcy zadecydowali (w formie uchwały) o niepodejmowaniu  kroków w tej sprawie. Wobec czego ten temat można uznać za zamknięty.
Ponadto omówione zostały sprawy związane  z ochroną przeciwpożarową oraz zachowaniem się osób obecnych na miejscu pożaru.
Na koniec mieszkańcy  skierowali zapytania, uwagi i wnioski do przedstawiciela UMiG Sokołów MŁP. oraz do przedstawicieli naszej wsi.
 
 
W dniu 8 listopada 2015 r. o godz.15.00 w sali WOKSiR w Górnie ( na stadionie) odbędzie się zebranie mieszkańców Górna. Główne tematy zebrania:
- podjęcie uchwały dotyczącej scalenia gruntów w Górnie (zgodnie z decyzją Zebrania z dnia 27.09.2015r.)
- ochrona przeciwpożarowa (w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym),
- zapytania, wnioski , uwagi
 
Po zamknięciu zebrania spotkanie radnych, sołtysa i rady sołeckiej z młodzieżą z Górna.
 
                                                                                                      sołtys